Skip to main content

Algemene voorwaarden

Sfeermarktkraam

Artikel 1: Begrippen

 • Verhuurder:

  Lammers Support Group

 • Gevestigd:

  Kopermolenweg 3, 7382 BP Klarenbeek (GLD-NL)

 • Huurder:

  Iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder.

 • Overeenkomst

  De schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling.

 • Opleverdatum:

  De datum waarop het gehuurde door Lammers Support Group aan huurder ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes

De door de Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4: Huurprijs

Lammers Support Group: alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook en exclusief transportkosten. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te allen tijde te geschieden 48 uur voor levering van goederen. Bij verzuim zal de Verhuurder de bestelde goederen in geen enkel geval leveren aan de Huurder.

Artikel 6: Aflevering op locatie

Huurder dient er voor zorg te dragen dat de locatie waar de sfeerkramen geplaatst worden goed bereikbaar is voor het voertuig (aanhanger / vrachtauto) waarmee de sfeerkramen worden vervoerd. Indien er, door welke omstandigheden dan ook, oponthoud optreed zal Verhuurder deze tijd achteraf in rekening brengen bij Huurder.

Artikel 7: Verzekeringen

De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8: Reclames

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan de Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Voor de schade die aan de Huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is de Verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal Verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

De goederen worden bij ontvangst aan de chauffeur wederom gecontroleerd. Eventuele manco’s worden direct in rekening gebracht en verrekend met de borg. Indien bij teruggave van het gehuurde aan de Verhuurder blijkt dat het gehuurde beschadigd is er zijn manco’s of andere klachten dan komen kosten van reparatie voor rekening van de Huurder. Indien reparatie niet mogelijk is, of de kosten hiervan zo hoog zijn, dat reparatie niet van de Verhuurder gevergd kan worden, is de Huurder een schadevergoeding ter hoogte van de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd. De borg zal dan ingehouden en de factuur voor het restant zal worden nagestuurd

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (windkracht 8), (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen of annuleringen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12: Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet; na sluiting van de overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Artikel 13: Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Alle met Lammers Support Group gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Verhuurder en Huurder worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton) rechter te Arnhem

Artikel 13: Annulering

Indien de huurder wil annuleren dan zal er 3 maanden voor de huurdatum niets in rekening worden gebracht uitgezonderd de maand december. De afkoop is dan 50% van de huurkosten.
Indien er 2 maanden voorafgaande aan de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt er 60% van de huurprijs in rekening gebracht.
Indien er 1 maand voorafgaande aan de huurperiode wordt geannuleerd wordt er 100 % van de huurprijs in rekening gebracht.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Laatst aangepast: 21-06-2023